ماتم یا خوشی فرق ندارد...


تو که باشی...


ماتم ها زده ها هم اسکار می گیرند  !"نار تی تی "